Wolkom op dizze nije webside fan Sirkwy

Sirkwy is de webside fan Tresoar foar dokumintêre ynformaasje oer de Fryske literatuer. Jo fine...

Aginda

Nij ferskynd wurk

Wurk

Elske Schotanus
Mear lêze oer dit boek >>>

De koma korrektor

Baukje Zijlstra
Mear lêze oer dit boek >>>

De trettjinde asega

Harke Bremer en Jarich Hoekstra
Mear lêze oer dit boek >>>

De tredde perioade

Ferdinand de Jong
Mear lêze oer dit boek >>>

Hierbak

Sietse de Vries
Mear lêze oer dit boek >>>

KURSUSSEN 2017-2018