Jelle Brouwer in heit út tûzen
twa lêzings yn Tresoar

Op freed 25 jannewaris om 15.30 komme Hindrik Brouwer en Goffe Jensma te sprekken yn de Gysbert Japicseal yn Tresoar.  Twa útienrinnende lêzings oer: Brouwer as heit en famyljeminsk èn Brouwer as wittenskipper en bewegingsman en de betsjutting fan Brouwer foar de Fryske kultuer en wittenskip.

Lês mear...


De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...