Skimersône en loftkastielen
Yn dialooch mei Escher

​Foar it 25-­jierrich jubileum fan ‘Grafiek­platform VOG' wurkje Fryske dichters gear mei keunstners.
​De dichters Pieteke de Boer, Janna van der Meer, Lida Dijkstra, Henk Nijp, Beart Oosterhaven, Marije Roorda, Remco Kuiper en Paul van Dijk ha gedichten makke en dêr ha grafyske keunstners in totaalbyld fan makke.

Lês mear...


De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...