Griene tsiis (Johannes Beers) oer De Wuttelhaven del fan Steven H.P. de Jong

‘Sybe Douwe de Jong, de nationaal-socialistische hoofdredacteur van de Friesche Courant, schreef nooit weer. Hij stierf in 1951, maar anderen waren snel weer bezig’ , skriuwt Ype Schaaf koart oer ien fan dizze ferrieders. Wat him yn ’t foar ôfspile hat, wat fan gefolgen it ien en oar hân hat, dêr hoegde men yn de berneftige blidens fan de befrijing net oan te tinken.

Lês mear...