Studinten fan de learare-oplieding Frysk oan de NHL Stenden Hegeskoalle hawwe ferskate gedichten fan Tiny Mulder foardroegen. Fiif resultaten binne hjirûnder te sjen en hearren. De oare foardrachten folgje oer in pear wiken.

Lês mear...

Al meteen na de oorlog vertrokken duizenden Nederlanders naar Canada. Journalist Tiny Mulder van het Friesch Dagblad zocht een aantal van hen in 1947 op in Ontario. Haar boodschap aan het thuisfront: voor de christelijke landverhuizer is Canada een goede keus.

- Door Abe de Vries

Lês mear...