Oer Sirkwy

Sirkwy.frl is de webside fan Tresoar foar dokumintêre ynformaasje oer de Fryske literatuer. De...

Aginda

Nij ferskynd wurk

Wek yn 'e rivier

Durk van der Ploeg
Mear lêze oer dit boek >>>

As ik kiezen moch...

De parallaks

Janneke Spoelstra
Mear lêze oer dit boek >>>

Jas fan belofte

Doutzen yn swier waar

Rommert Tjeerdsma
Mear lêze oer dit boek >>>

Rosmos

Willem Schoorstra
Mear lêze oer dit boek >>>

KURSUSSEN 2019-2020