Oer Sirkwy

Sirkwy.frl is de webside fan Tresoar foar dokumintêre ynformaasje oer de Fryske literatuer. De...

Aginda

Nij ferskynd wurk

De parallaks

Janneke Spoelstra
Mear lêze oer dit boek >>>

Jas fan belofte

Doutzen yn swier waar

Rommert Tjeerdsma
Mear lêze oer dit boek >>>

Rosmos

Willem Schoorstra
Mear lêze oer dit boek >>>

De fluchste blanke

Jan Minno Rozendal
Mear lêze oer dit boek >>>

KURSUSSEN 2018-2019