Oer Sirkwy

Sirkwy.frl is de webside fan Tresoar foar dokumintêre ynformaasje oer de Fryske literatuer. De...

Aginda

Nij ferskynd wurk - In seleksje

Oar hûs

Ferskate dichters
Mear lêze oer dit boek >>>

Wat oerblûwt

Tomke syn jierdei

Riemkje Pitstra
Mear lêze oer dit boek >>>

Testamint fan de siel

Hylke Speerstra
Mear lêze oer dit boek >>>

Koartsluting op it Swynserhûs

KURSUSSEN 2021-2022