Oer Sirkwy

Sirkwy.frl is de webside fan Tresoar foar dokumintêre ynformaasje oer de Fryske literatuer. De...

Aginda

Nij ferskynd wurk

Anne Wadman 1919-1997

It sjaaltsje

Sânfirdo

De Onnie's en it hynstebal

In balpinne tsjin 'e râne fan it trottwaar

Meindert Bylsma
Mear lêze oer dit boek >>>

Wek yn 'e rivier

Durk van der Ploeg
Mear lêze oer dit boek >>>

KURSUSSEN 2019-2020