Op freed 24 maaie 2019 sil dichter, essayist, oersette en klassikus dr. Piet Gerbrandy in lêzing “De wyn fan Fryslân” fersoargje. Fierder sille nei it skoft de Obe Postma Stichting-leden Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman bydragen oer gedichten fan Obe Postma leverje.

Lês mear...

It talepaviljoen MeM fan Kulturele haadstêd 2018 stiet no yn Bûtenpost, by de Muzykpleats, Egypte 16A. Op woansdei 29 maaie om 20.00 oere wurdt dêr yn de Keunstwike fan Achtkarspelen in program oanbean. Twa djipteynterviews mei skriuwers Hein Jaap Hilarides en Willem Abma. Der binne ek foardrachten troch de skriuwers en it publyk kin fragen stelle.

De bedoeling is dat besikers nijsgjirrige achtergrûnynformaasje oer Fryske skriuwers en Fryske boeken krije. Mear ynfo 

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...

Mear artikels...