21-11-2019 - 22-11-2019.

'Unknown Grounds' is a two-day performative-symposium taking place in Obe on the 21st and 22nd of November that rethinks the traditional form of the academie symposium, organized by art initiative VHDG and Frisian historical and literary centre Tresoar. The event, which is curated by artist Flora Reznik, combines academie inquiry with (performative) arts in new and surprising ways. International researchers, artists and thinkers will facilitate questions about the foundations of our society and notions such as ground, territory, identity, open community (iepen mienskip) and the commons. Through workshops, performances and guided conversations we will immerse ourselves in an experience of embodied collective thinking. 

'Unknown Grounds' is open for anybody who likes an intellectual challenge and is ready to join an intimate space for reflection and exchange. Applications can be sent until 15 October, after which a selection of up to 25 participants will be made. Participants are expected to read 6 short texts written by the contributors, which we will discuss in depth during the event. The working language is English. For more information about the application process and program, please check www.unknowngrounds.nl

Dates
Event: 21 & 22 November 2019.
 Open call for participants: 9 September – 15 October 2019

More information: www.unknowngrounds.nl

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...

Tongersdei 12 desimber, 19.30: Lêzing oer froulju yn de Fryske literatuer troch Babs Gezelle Meerburg en Lida Dijkstra, mei in muzikaal yntermezzo fan Tet Rozendal en Tseard Nauta.

Babs Gezelle Meerburg is dosint Frysk oan de NHL. Sy sil fertelle oer hoe’t Waling Dykstra Fryske skriuwsters oanset hat ta it skriuwen en it publisearjen. De rol fan Waling Dykstra wie sawisa al tige stimulearjend foar literatuer en toaniel. 

Sjongeres Tet Rozendal makket har comeback op de Fryske planken, dêr’t sy earder op skittere as Mata Hari en as Lily Marlene. Diskear fersoarget sy in koart optreden mei in stik as wat lieten fan Waling Dykstra. Sy wurdt dêrby begelaat troch har pianist Tseard Nauta.

Lida Dykstra is in Fryske skriuwster dy’t libje kin fan ‘e pinne. Sy publisearret sawol yn it Frysk as yn it Hollânsk. Lida is boppedat skoalskriuwster om bern te stimulearjen om te skriuwen. Sy siet lêsten 25 jier yn it fak en kin dus grif genôch fertelle oer hoe’t it is om full-time skriuwer te wêzen yn dizze tiid. 

Op de foto: Lida Dykstra. foto: Tresoar, Haye Bijlstra.