De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...

Update 14 oktober: Spitigernôch moatte wy meidiele dat de Dei fan de Fryske Letterkunde net fysyk trochgean kin. Troch de nije koroanamaatregels binne wy ta it beslút kommen de dei op in oare manier foarm te jaan, nammentlik online op Sirkwy.frl. De kommende wiken sil dêr mear bekend oer wurde, dus hâld benammen Sirkwy.frl yn de gaten.

Op freed 6 novimber 2020 fynt de tredde Dei fan de Fryske letterkunde plak. Yn it ramt fan de Nederlânske befrijing dy’t dit jier 75 jier lyn is, is it tema dizze dei ‘Befrijing yn de Fryske literatuer’. Ferskillende sprekkers, ûnder oare heechlearaar Goffe Jensma en skriuwer Abe de Vries, sille lêzingen jaan. De Dei fan de Fryske letterkunde wurdt organisearre troch de Fryske Akademy en Tresoar.

Foto: kolleksje Tresoar.