Op woansdei 17 april sil om 19.30 oere de earste Ids de Beer-lêzing hâlden wurde yn Theaterkerk Nes (Noardeast-Fryslân), mei sprekkers en muzyk rûn it jiertema fan Nationaal Comité 4 en 5 mei In vrijheid kiezen.

 

Wêr komt Willem Schoorstra mei Rosmos?

Skriuwer fan it Kadoboek 2019 Willem Schoorstra sil mei de iennige echte Jack Bottleneck op 'en paad troch de provinsje. In programma dat yn it teken stean sil fan ROSMOS, it Kadoboek en De Blues. Rekkenje op smoute ferhalen, brike ynfallen en te gekke muzyk fan dé bluesmuzikant fan de lege lannen: Jack Bottleneck.

Moanne fan it Fryske Boek hast los!


Sneon 2 maart is de iepening fan de Moanne fan it Fryske Boek yn Neushoorn mei it Fryske Boekebal.
Organisaasje Boeken fan Fryslân. Start 20.00, frije tagong.

Jelle Brouwer in heit út tûzen
twa lêzings yn Tresoar

Op freed 25 jannewaris om 15.30 komme Hindrik Brouwer en Goffe Jensma te sprekken yn de Gysbert Japicseal yn Tresoar.  Twa útienrinnende lêzings oer: Brouwer as heit en famyljeminsk èn Brouwer as wittenskipper en bewegingsman en de betsjutting fan Brouwer foar de Fryske kultuer en wittenskip.

Foto: Niels Westra

Freedte jûn 2 novimber is de Nacht fan Quatrebras hâlden yn Tresoar. Leafhawwers fan it tiidskrift dat tusken 1954 en 1966 bestien hat, kamen op dizze literêre jûn ôf..
Troch it stikken falle litten fan in blompot wie elk by de les. Dichter Arjan Hut en proazaskriuwer Elske Schotanus hiene elk in megafoan dy’t se brûkten om lapen tekst út ‘De greate wrakseling’ fan Hessel Miedema foar te dragen. De hiele jûn troch waard tuskentroch tiid ynlaske om wer in part út it gedicht te lêzen.
Eksperiminteel dichter fan ‘e earste oere Josse de Haan, wie út Spaansk Baskelân nei Ljouwert ta kaam om te fertellen oer de Quatrebrastiid (it meitsjes fan kollaazjes wie tige wichtich) en om it earste eksimplaar fan de Anarky’s yn ûntfangst te nimmen. In werprinte fan de anarky’s dy’t foar in grut part hânmakke wiene ‘yn syn tiid’. Hy joech syn offisjele earste eksimplaar oan syn pakesizzer Dagmar, sadat sy ek in idee krige wat pake eartiids makke hie.