Saterdei 27 novimber, De Koperen Tuin te Ljouwert, 14.30 - 17.00 oere.

De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging en wurdt jierliks organisearre op in saterdeimiddei yn novimber. De lêzing is yn gearwurking mei Tresoar, It HCL en de Leeuwarder Courant. Fan takommend jier ôf ek yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

Op freed 5 novimber is der mei Explore the North en dichterskollektyf RIXT in literêr en muzikaal program yn de Westerkas as ûnderdiel fan de festivalperioade fan Explore the North yn de Westertsjerke te Ljouwert. De jûn set útein mei in pear oades oan Eeltsje Hettinga fan keunstners dy't in soad mei him gearwurkje. De dichters fan RIXT fersoargje in optreden en spesjaal sille in oantal dichters yn gearwurking mei de 'Verhalenavond' it ferhaal oer har gedichten fertelle. Op de jûn wurdt ek de twatalige blomlêzing Oar hûs / Et andet hus mei Deenske en Fryske gedichten presintearre. It program wurdt ôfsletten mei muzyk.
 
Ynrin 19.30 oere, begjin 20.00 oere.
 
Dit evenemint is allinne tagonklik op fertoan fan in coronatagongsbewiis.
 
Wolsto wis wêze fan in plakje? Ferjit dan net dy yn 't foar oan te melden.

Op moandei 1 novimber is der yn Tresoar in literêr programma yn oparbeidzjen mei tydskrift De Moanne. Op dy jûn draacht Raymond Muller foar út it wurk fan Eeltsje Hettinga en fersoarget Arjan Hut in skôging oer it dichtwurk fan Hettinga. Wiebe Kaspers soarget foar muzyk en de presintaasje is yn hannen fan Amarins Geveke. In moaie jûn dus om foar it earst of better yn de kunde te kommen mei de nijste Gysbert Japicxpriiswinner.
 
Ynrin 19.30 oere, begjin 20.00 oere.
 
Wolsto wis wêze fan in plakje? Ferjit dan net dy yn 't foar oan te melden.

Yn 2021 wurdt de Gysbert Japicxpriis, de heechste literêre priis yn Fryslân, wer takend. Yn 2019 krige Aggie van der Meer de priis foar har folsleine oeuvre. Diskear giet de priis nei in dichter dy’t wurk publisearre hat yn de perioade 2017 oant en mei 2020, mei-inoar binne dat sa’n fyftich dichtbondels. De advyskommisje, besteande út Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde, binne drok oan de gong. Yn de earste wike fan novimber stiet de Gysbert Japicxpriis en de winner sintraal by in oantal aktiviteiten. Op 6 novimber wurdt de priis útrikt yn in feestlik programma. Tresoar fiert út namme fan Provinsje Fryslân de organisaasje fan de priis út. 

Produksjehûs Explore the North, Tresoar, Boekhandel Van der Velde organisearje op tiisdei 19 oktober 20.00 oere yn gearwurking mei de Europese Literatuurprijs en it Nederlands Letterenfonds de jûn Vertalersgeluk. Trije oersetters, Jan Popkema, Annemarie Vlaming en Lette Vos, fertelle dy jûn oer har fakgebiet en de útdagings dy’t sy yn har wurk tsjinkomme. Vlaming is winner fan de Europese Literatuurprijs fan dit jier en Popkema krige de dr. Obe Postmapriis 2020. De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan kultureel-antropologe en skriuwster Anne-Goaitske Breteler.

De Gysbert Japicx Holckema Stichting presintearret:

TIIDGENOATEN Teäterkonsert
14 oktober-24 oktober 2021

Dêr’t ferline en no inoar reitsje