Op freed 24 maaie 2019 sil dichter, essayist, oersette en klassikus dr. Piet Gerbrandy in lêzing “De wyn fan Fryslân” fersoargje. Fierder sille nei it skoft de Obe Postma Stichting-leden Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman bydragen oer gedichten fan Obe Postma leverje.

Datum: 24 maaie 2019; 14:00 – 18:00 (seal is iepen 13:30 oere)
Lokaasje: Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert
Opjaan fia de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tagong: leden (mei introducé) fergees, net-leden 5 euro