Graach nûget Tresoar jo út foar in sympoasium ta eare fan Geert Aeilco Wumkes (4 septimber 1869 – 7 maaie 1954). Wy steane stil by de 150e bertedei en de 65e stjerdei fan in man dy’t yn de earste helte fan de 20e iuw ien fan de dragers wie fan Fryske taal en kultuer. In fassinearjend man dy’t allegearre funksjes en aktiviteiten op syn namme skreau en ek no noch in boarne fan ynspiraasje foar ús is. Fan 1924-1949 wie er bibliotekaris fan de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, ien fan de foargongers fan Tresoar.

Yn trije lêzingen geane de folgjende sprekkers yn op dizze alsidige bodder:

Jelle Krol, ‘Wat beweegde Wumkes: Tusken Friezendom en Kristendom’
Bert Looper, ‘Hie Wumkes hier? De romantikus en harsenskraper tusken de boeken’
Liuwe Westra, ‘ “Mei in fleurich, striidfeardich sin teach ik nei it kampfjild”, Wumkes as strateech op it mêd fan it bibeloersetten’

Jo binne fan herte wolkom op dizze Wumkes-middei op tongersdei 12 septimber yn Tresoar. De ynrin is om 14.30 oere en de lêzings wurde hâlden tusken 15.00-16.30 oere.

Wy slute ôf mei in drankje en in hapke.

De tagong is fergees.