Update 25 febrewaris: dizze kursus is fol.

Skriuw dyn earste ienakter! Ofwol in pocketferzje fan in ôfrûne stik. As begjinnend skriuwer learst hoe’t de struktuer fan in toanielstik opboud is en watfoar skriuwtechniken oftst brûke kinst. Hoe skriuwst in pakkend begjin? Wat wurdt de klimaks of dyn darkest moment? Tresoar organisearret in online toanielskriuwkursus yn gearwurking mei KeunstwurkSTAF en St.U.F.T.

In ferhaal of in boek skriuwe, dat wolle in soad minsken en no, no’t we yn in bysûndere tiid libje fan isolaasje en nije bezichheden foar jinsels ûntdekke, hielendal. Mar skriuwe, hoe pakke je dat oan? Yn april begjint der in online kursus proaza skriuwen.

Update 4 novimber: De Dei fan de Fryske Letterkunde giet dit jier oars as oars, nammentlik digitaal. Yn de moannen novimber en desimber kinst fia de webside fan Sirkwy ferskate lêzingen en webinars folgje. De earste lêzing wurdt op 6 novimber online set. Der sille ûnder oaren lêzingen jûn wurde troch Jan Ybema, oer Fryske boeken dêr’t Nederlânsk-Ynje en de befrijing fan Nederlânsk-Ynje in rol yn spylje, en troch Elske Schotanus, oer de nije útjefte fan Efter it tried dêr’t Reimer van Tuinen ferhalen yn fertelt oer syn tiid yn konsintraasjekamp Amersfoort.

Liket it dy nijsgjirrich de lêzingen te folgjen? Yn 't foar opjaan is net nedich. Alles watst dwaan moatst is efkes de webside yn 'e gaten hâlde: https://bit.ly/3l8Pgxu.

De Dei fan de Fryske letterkunde wurdt organisearre troch de Fryske Akademy en Tresoar.

Foto: kolleksje Tresoar.

Update 6 oktober: dizze kursus is stilset y.f.m. koroana.

Skriuwe, hoefolle minsken tinke der net oer om dat ris te dwaan? Mar hoe? Wat binne de falkûlen, hoe kinne lêzers yn in ferhaal lutsen wurde, hoe wurket taal? Dat (en mear) komt oan ’e oarder yn in koarte kursus fan trije jûnen.

De kursus sil jûn wurde troch Koos Tiemersma. Hy begûn mei it skriuwen fan lietteksten doe’t er fyftjin wie. Nei 2000 skeakele er oer op proaza. Yn 2002 debutearre er mei De ljedder, wêrnei’t noch in stikmannich boeken, in berneboek en de ferhalebondel  Ik bedoel mar! folgen. Nei 2010 lei er him ta op it digitaal publisearjen fan syn wurk. Syn roman Einum waard yn 2015 bekroand mei de Gysbert Japicxpriis.

Giet net troch y.f.m. it coronafirus.

Lêsber Fryslân on tour: tongersdei 26 maart yn de biblioteek yn Drachten

Jelle Krol is spesjalist Fryske literatuer by Tresoar en fertelt dêr dizze jûn oer yn relaasje ta Drachten. Hy komt sels ek fan Drachten en wit in soad oer de rike literêre histoarje. Skriuwers as Douwe Kootstra, Freark Dam, Paulus Akkerman, Rink van der Velde en Tiny Mulder, mar ek muzikant Gurbe Douwstra hawwe allegearre bining mei Drachten.