Giet net troch y.f.m. it coronafirus.

Filmjûn oer it wurk fan JanMurk de Vries

Op sneon 21 maart is Obe it dekor foar in filmjûn oer JanMurk de Vries. De jûn is ûnderdiel fan de programmearing by de tentoanstelling 'Uneinige beweging', oer de keunstner.

De jûn start mei in yntroduksje oer JanMurk de Vries troch Yvonne Willems fan ûntwerpburo Lokaalwerk, dy’t de tentoanstelling foarmjûn hat. Oanslutend folget de filmfertoaning fan de film dy’t Lodewijk Luijt makke hat oer JanMurk de Vries en syn wurk.
Daliks dêrnei wurdt der in kollaazje sjen litten mei nijsgjirrich byldmateriaal op tematyske basis, gearstald troch Lokaalwerk.
Selliste Wytske Holtrop, dy’t spilet by it Berlynsk orkest, sil by dy kollaazje muzyk meitsje. As de bylden dien binne, giet de muzykútfiering oer yn in sello-konsert. Wol graach oanmelde.

Op tongersdei 12 maart binne der yn Obe twa lêzingen by de tentoanstelling 'Uneinige beweging', oer keunstner JanMurk de Vries. De jûn begjint om 20.00 oere (gjin ynrin); tusken de beide lêzingen wurdt der kofje en tee skonken.

Lêzing Bert Looper ‘JanMurk en Quatrebras’
Bert Looper sketst yn syn lêzing it kulturele klimaat yn Fryslân yn de jierren 1950 – 1975. Sintraal stiet dêryn it tydskrift Quatrebras dêr’t de kearnpunten  fan de kulturele fraachstikken fan dy tiid har yn konsintrearren. JanMurk de Vries wie inkele kearen belutsen by Quatrebras fanút in sterke maatskiplike belutsenens. It libben en tinken fan JanMurk ferbûn him mei en ûntjoech him yn it Fryslân út dy tiid. De lêzing is yn ’t Frysk. (Foto: Tresoar, Barbara van Rijn).

Knipsel Bert Looper

Op tongersdei 27 febrewaris binne der yn Obe twa lêzingen by de tentoanstelling 'Uneinige beweging', oer keunstner JanMurk de Vries. De jûn begjint om 20.00 oere (gjin ynrin); tusken de beide lêzingen wurdt der kofje en tee skonken.

‘Nei-oarlochske brieven fan Fryske keunstners en fan JanMurk de Vries yn it bysûnder’, troch Jelle Krol, Tresoar-meiwurker
Om troch it isolemint fan it nei-oarlochske Fryslân te brekken setten keunstners yn Fryslân gauris út ein mei it útwikseljen fan brieven. Gerard Reve is dêr yn syn Greonterper tiid faaks wol it bekendste foarbyld fan. Mar ek oare keunstners dy’t har yn Fryslân nei wenjen set hiene, setten wiidweidige korrespondinsjes op. Yn syn lêzing jout Jelle Krol, kolleksjefoarmer by Tresoar, dêr in byld fan. Hy giet benammen yn op de nijsgjirrige briefwiksel dy’t JanMurk de Vries ûnderhâlde mei syn freonen Hettij van Zuiden, Griet en Halbe Doele, en Hessel Drijfhout. De lêzing is yn it Frysk. (Foto Tresoar, Haye Bijlstra).

Jelle Krol foto Tresoar Haye Bijlstra

De meast ferkochte Fryske skriuwer Hylke Speerstra komt in jûn yn de biblioteek fan Warkum. Hy sil prate (en miskien wol foardrage) út syn wurk mei bekende titels as It wrede paradys en De oerpolder

Ek Bert Looper, direkteur fan Tresoar, komt dizze jûn op de tekst. Hy sil fertelle oer de lêsten ferskynde literêr-geografyske kaart Lêsber Fryslân en giet dêrby yn op skriuwers út de regio. Ut de fierte wei liket it in ‘gewoane’ kaart fan Fryslân, mei stêden en marren, mar ast tichterby komst, sjochst dat de kleurrike kaart hielendal opboud is út sitaten fan Fryske, Nederlânske en sels ynternasjonale skriuwers.

Mar leafst fjouwer sitaten fan Speerstra steane op de kaart, dy’t dizze jûn ek te keap is. Wa kin se fine?
Oanmelde foar dizze jûn. De jûn begjint om 19:30 oere.
De priis fan de optearde kaart is € 12,50 en de grutte kaart mei in boekje kostet € 19,50.

Tongersdei 13 febrewaris lêze tsien Friezen foar út de moaiste gedichten en boekfragminten oer it Fryske lânskip, mei muzikale ymprovisaasjes fan Tseard Nauta. De aktiviteit is ûnderdiel fan de programmearring by de tentoanstelling ‘Uneinige beweging’, oer keunstner JanMurk de Vries.

De Vries hat sels skilderijen makke by gedichten fan de dichter Sybe Krol. Foar dizze jûn binne tsien Friezen frege om harren moaiste lânskipsgedicht út te sykjen en hjirút foar te dragen. De bydragen binne fan: Wopkje Bergmans, Teake Oppewal, Froukje de Jong-Krap, Willem Winters, Pytsje de Graaf, Douwe Kootstra, Femmie van Veen, Willem Verf, Alex de Jager en Pieter Stellingwerf.

Muzikant Tseard Nauta makket in frije ymprovisaasje fan elke bydrage.
De jûn is frij tagonklik. Oanmelde wurdt op priis steld.

Datum: tongersdei 13 febrewaris
Tiid: ynrin mei kofje en tee om 19.30; start: 20.00 oere
Lokaasje: Obe. Heer Ivostraatje 1, 8911 DP Ljouwert.