15-11-2019 19:00 oere.

Op dizze provinsjale ferhalejûn wurdt in ferfolch jûn oan it súksesnûmer fan Kulturele haadstêd fan ferline jier. Obe docht dêr graach oan mei. De hiele jûn wurde hjir ferhalen ferteld yn de trant fan de ‘winterjounenochten’ fan Waling Dykstra. De jûn yn Obe hat dan ek as subtitel: ‘Winterjûnenocht anno 2019’. Dizze aktiviteit is ûnderdiel fan de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’.

Hein Jaap Hilarides docht de ôftraap en Karen Bies docht mei foar 'Oare Wurden/Other Words'. Dêrnei trede skriuwers en kursisten fan de kursus ‘Foardrage’ op.

Der sil op dizze jûn ek in boekje mei bydragen fan Oare wurden presintearre wurde. It boekje is fergees foar abonnees fan tydskrift De Moanne en is op de jûn sels ek te krijen.

19:00 oere – Iepening oer ‘Oare wurden’
19:05 oere – Hein Jaap Hilarides fertelt in fragmint út syn ferhaal fan ‘Oare wurden’
19:20 oere – Karen Bies fertelt in fragmint út har ferhaal fan ‘Oare wurden’
Dêrnei folgje artysten dy't de kursus Foardrachtkeunst folge hawwe:
19:35 oere – Renske de Boer
19:50 oere – Hedwig Bakker
20:05 oere – Sipke de Schiffart
20:20 oere – Ciska Noordmans
20:35 oere – Ydwine van der Veen
20:50 oere – Renske de Boer
21:05 oere – Hedwig Bakker
21:20 oere – Sipke de Schiffart
21:35 oere – Ciska Noordmans
21:50 oere – Ydwine van der Veen

NB. Dy tiden binne in rjochting en kinne feroarje.

Tresoar nûget jo út foar de presintaasje fan Lêsber Fryslân/ Leesbaar Friesland op snein 10 novimber, fan 14:30 oere ôf.

De kleurrike literêr-geografyske kaart fan de provinsje Fryslân en de stêd Ljouwert dêr't hûnderten Fryske, Nederlânske en ynternasjonale skriuwers har spoaren op achterlitten ha is klear! Graach wolle wy it momint fan ûntbleating mei jo fiere.

Jo kinne jo oanmelde by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. foar 3 novimber.

Programma
14.30 Ynrin Tresoar
15.00 Start programma mei Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, trûbadoer Jaap Louwes, literatuerwittenskipper en Leesbaarredakteur Louis Stiller
ca 15.45 hilaryske Lêsber Fryslân-kwis
16.00 Buorrel en kaartferkeap

27-10-2019 14:00-16:00 

Wat is der moaier as om mei-inoar te sjongen of lekker nei Fryske lieten te harkjen? Wiebe nimt de besikers mei op reis by Fryske evergreens en meisjongers del. Mei spesjaal omtinken foar it ferneamde liet dat Waling Dykstra skreaun hat: ‘Wat bisto leaflik rizende simmermoarn.’

Dizze aktiviteit is ûnderdiel fan de tentoanstelling 'Waling Dykstra - Foarútgong'.

Spoken Word-festival 17 oktober 2019

Yvonne Willems is ien fan de gearstallers fan de Waling Dykstra tentoanstelling. Sy sil oan it wurd oer it fenomeen Spoken Word. Dêrnei komme ferskate Spoken Word keunstners oan bod. 

Dat binne: Nynke Laverman, Arjan Hut, Elske Kampen, Wiebe Kaspers, Annemarie Lindeboom en Ilse Vos, de winner fan de Poetry Slam dy't op 14 septimber hâlden is.

De ynrin is om 19:30 oere en it begjint om 20:00 oere. It fynt plak yn Obe.

Op de foto Annemarie Lindeboom, foto: Tresoar, Barbara van Rijn.

Abe de Vries en Goffe Jensma jouwe beide in lêzing oer Waling Dykstra. Abe sil wat fertelle oer it troch him gearstalde boek: 'Waling Dykstra, duvelskeunstner. Gedicht.' Goffe Jensma sil ús besykje te oertsjûgjen wêrom't 'Waling-om' sa'n grutte ynfloed hie en wêrom it ús yn dizze tiid noch altyd wat seit. It earste eksimplaar fan it boek sil yn ûntfangst naam wurde troch Philippus Breuker.

Dizze aktiviteit is ûnderdiel fan de tentoanstelling 'Waling Dykstra - Foarútgong'. De ynrin is om 19:30 en it begjint om 20:00 oere. De jûn is yn Obe.

Op 10 septimber oansteande is it 60 jier lyn dat de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) oprjochte waard. Yn 2002 is it FLMD opgien yn Tresoar, mar it beheart noch altyd in pear fûnsen om projekten te stypjen dy’t bliuwende wearde hawwe foar de Fryske literatuer, lykas oarspronklik Frysktalich wurk, de Skriuwersarke en in tal prizen.