Op freed 24 maaie 2019 sil dichter, essayist, oersette en klassikus dr. Piet Gerbrandy in lêzing “De wyn fan Fryslân” fersoargje. Fierder sille nei it skoft de Obe Postma Stichting-leden Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman bydragen oer gedichten fan Obe Postma leverje.

​“Ferhalefertelle is de keunst om it publyk mei te nimmen yn de wrâld fan de ferbylding. Mar in goed ferhaal fermakket de minsken net allinnich, it ferbynt ek, bringt minsken tichterby elkoar. Ferteller en publyk diele mei-elkoar in bysûndere ûnderfining.” Sa seit Mindert Wijnstra sels oer it fertellen fan ferhalen.
Op tiisdei 30 april 2019 wurdt troch de Stifting Freonen fan Tresoar har jierlikse maitiidsgearkomste holden, mei diskear ferhaleferteller en skriuwer Mindert Wijnstra.

It programma sjocht der sa út:
19.45     Ynrin en ûntfangst
20.00     Iepening en meidielingen troch foarsitter Jannie van der Kloet. De finansjele stân fan saken yn it koart troch ponghâlder Meindert Reitsma en meidielingen fan de kaskommisje
20.15     Ferhalen fan Mindert Wijnstra
20.45     Skoft
21.10     Mear ferhalen fan Mindert Wijnstra
21.50     Ofskie bestjoersleden
22.00     Sluting

Oanmelding foar dizze jûn wurdt tige op priis steld. Graach hearre wy foar 24 april fan jo oft jo fan doel binne te kommen. Dat kin telefoanysk (058-789791 of 789740) of mei e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Foar minsken dy’t Freon binne fan Tresoar is de jûn fergees, foar oaren is de yntree fiif euro. Jo kinne fansels ek fuortdaliks lid wurde fan de Freonen.

Foto: Haye Bijlstra, Tresoar.

Op woansdei 17 april sil om 19.30 oere de earste Ids de Beer-lêzing hâlden wurde yn Theaterkerk Nes (Noardeast-Fryslân), mei sprekkers en muzyk rûn it jiertema fan Nationaal Comité 4 en 5 mei In vrijheid kiezen.

 

Wêr komt Willem Schoorstra mei Rosmos?

Skriuwer fan it Kadoboek 2019 Willem Schoorstra sil mei de iennige echte Jack Bottleneck op 'en paad troch de provinsje. In programma dat yn it teken stean sil fan ROSMOS, it Kadoboek en De Blues. Rekkenje op smoute ferhalen, brike ynfallen en te gekke muzyk fan dé bluesmuzikant fan de lege lannen: Jack Bottleneck.

Ast mei dyn libbensferhaal oan de slach silst, of it libbensferhaal fan in oar fêstlizze wolst, learst dat it bêst en it gaust yn in groep. Ommers: by it útwurkjen fan de tema’s bringst elkoar op ideeën. Boppedat krigest net allinnich feedback op it eigen ferhaal te hearren, mar ek op dat fan de oare dielnimmers. De kursus wurdt jûn troch Marga Claus.