Update 6 oktober: dizze kursus is stilset y.f.m. koroana.

Skriuwe, hoefolle minsken tinke der net oer om dat ris te dwaan? Mar hoe? Wat binne de falkûlen, hoe kinne lêzers yn in ferhaal lutsen wurde, hoe wurket taal? Dat (en mear) komt oan ’e oarder yn in koarte kursus fan trije jûnen.

De kursus sil jûn wurde troch Koos Tiemersma. Hy begûn mei it skriuwen fan lietteksten doe’t er fyftjin wie. Nei 2000 skeakele er oer op proaza. Yn 2002 debutearre er mei De ljedder, wêrnei’t noch in stikmannich boeken, in berneboek en de ferhalebondel  Ik bedoel mar! folgen. Nei 2010 lei er him ta op it digitaal publisearjen fan syn wurk. Syn roman Einum waard yn 2015 bekroand mei de Gysbert Japicxpriis.

Giet net troch y.f.m. it coronafirus.

Lêsber Fryslân on tour: tongersdei 26 maart yn de biblioteek yn Drachten

Jelle Krol is spesjalist Fryske literatuer by Tresoar en fertelt dêr dizze jûn oer yn relaasje ta Drachten. Hy komt sels ek fan Drachten en wit in soad oer de rike literêre histoarje. Skriuwers as Douwe Kootstra, Freark Dam, Paulus Akkerman, Rink van der Velde en Tiny Mulder, mar ek muzikant Gurbe Douwstra hawwe allegearre bining mei Drachten.

Giet net troch y.f.m. it coronafirus.

Filmjûn oer it wurk fan JanMurk de Vries

Op sneon 21 maart is Obe it dekor foar in filmjûn oer JanMurk de Vries. De jûn is ûnderdiel fan de programmearing by de tentoanstelling 'Uneinige beweging', oer de keunstner.

De jûn start mei in yntroduksje oer JanMurk de Vries troch Yvonne Willems fan ûntwerpburo Lokaalwerk, dy’t de tentoanstelling foarmjûn hat. Oanslutend folget de filmfertoaning fan de film dy’t Lodewijk Luijt makke hat oer JanMurk de Vries en syn wurk.
Daliks dêrnei wurdt der in kollaazje sjen litten mei nijsgjirrich byldmateriaal op tematyske basis, gearstald troch Lokaalwerk.
Selliste Wytske Holtrop, dy’t spilet by it Berlynsk orkest, sil by dy kollaazje muzyk meitsje. As de bylden dien binne, giet de muzykútfiering oer yn in sello-konsert. Wol graach oanmelde.

Op tongersdei 12 maart binne der yn Obe twa lêzingen by de tentoanstelling 'Uneinige beweging', oer keunstner JanMurk de Vries. De jûn begjint om 20.00 oere (gjin ynrin); tusken de beide lêzingen wurdt der kofje en tee skonken.

Lêzing Bert Looper ‘JanMurk en Quatrebras’
Bert Looper sketst yn syn lêzing it kulturele klimaat yn Fryslân yn de jierren 1950 – 1975. Sintraal stiet dêryn it tydskrift Quatrebras dêr’t de kearnpunten  fan de kulturele fraachstikken fan dy tiid har yn konsintrearren. JanMurk de Vries wie inkele kearen belutsen by Quatrebras fanút in sterke maatskiplike belutsenens. It libben en tinken fan JanMurk ferbûn him mei en ûntjoech him yn it Fryslân út dy tiid. De lêzing is yn ’t Frysk. (Foto: Tresoar, Barbara van Rijn).

Knipsel Bert Looper

Op tongersdei 27 febrewaris binne der yn Obe twa lêzingen by de tentoanstelling 'Uneinige beweging', oer keunstner JanMurk de Vries. De jûn begjint om 20.00 oere (gjin ynrin); tusken de beide lêzingen wurdt der kofje en tee skonken.

‘Nei-oarlochske brieven fan Fryske keunstners en fan JanMurk de Vries yn it bysûnder’, troch Jelle Krol, Tresoar-meiwurker
Om troch it isolemint fan it nei-oarlochske Fryslân te brekken setten keunstners yn Fryslân gauris út ein mei it útwikseljen fan brieven. Gerard Reve is dêr yn syn Greonterper tiid faaks wol it bekendste foarbyld fan. Mar ek oare keunstners dy’t har yn Fryslân nei wenjen set hiene, setten wiidweidige korrespondinsjes op. Yn syn lêzing jout Jelle Krol, kolleksjefoarmer by Tresoar, dêr in byld fan. Hy giet benammen yn op de nijsgjirrige briefwiksel dy’t JanMurk de Vries ûnderhâlde mei syn freonen Hettij van Zuiden, Griet en Halbe Doele, en Hessel Drijfhout. De lêzing is yn it Frysk. (Foto Tresoar, Haye Bijlstra).

Jelle Krol foto Tresoar Haye Bijlstra