Moanne fan it Fryske Boek hast los!


Sneon 2 maart is de iepening fan de Moanne fan it Fryske Boek yn Neushoorn mei it Fryske Boekebal.
Organisaasje Boeken fan Fryslân. Start 20.00, frije tagong.