Waarmte in wurd
Anny de jong
KFFB, 2010

Yn it boek binne de fersen sammele dy’t de lêste jierren op Anny de Jong har krystkaarten stien hawwe, oanfolle mei hiel persoanlike rougedichten. De dichteres hat de namme yn har gedichten de sombere kant it neist te wêzen. Se wiist der lykwols op dat har fersen altiten posityf einigje. De waarmte wint it fan de kjeld, it tsjuster moat belies jaan tsjin it ljocht.

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite