fÛgelfrij yn de canyon
Jan schotanus
Afûk, 2010

Der klinkt in lûde knal. 'Hat dy fint in pistoal!?' Jelle wurdt bleek om ‘e holle. 'Ik wol hjirwei!' 'Nee, stil!' In doar slacht ticht. Hidde en Jelle meitsje har sa lyts mooglik. Se hearre de man praten. Se kinne it net ferstean, mar syn stim klinkt lilk. Hy rint hinne en wer. 'Tsjin wa praat er? Is der nóch ien?' systeret Hidde. 'Of bellet er?' Se hâlde de siken yn en ha de earen op skerp.

Boek yn de rige fan De Traveliers, in nije searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ‘e hoeke leit. Ek as audioboek ferskynd, foarlêzen troch de skriuwer.


Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 05-12-2014