Paradys oan de baai
Douwe Kootstra
friese pers boekerij, 2010

Yn dizze bondel fertelt Douwe Kootstra oer syn reizen nei ûnder oare Nova Scotia (Kanada), Noarwegen en Curaçao. Bysûnder is it ferhaal oer de bân fan de net-roomske famylje Kootstra mei de geastliken yn it Minderbruorrekleaster yn Drachten, dy’t dêr sûnt 1937 sieten. Jierren letter siket Douwe Kootstra de Drachtster pater Schilder yn Wenen op, dy’t dêr dan pastoar is. ‘Drachten en Rome’ bringt in bysûnder stik skiednis fan Drachten op ’e nij ta libben.
De reisferhalen fan Douwe Kootstra fertelle altiten oer opmerklike moetings mei nijsgjirrige minsken en ûntdekkings fan histoaryske en literêre fynplakken.

Oaren oer dizze titel
IJsbrand van den Berg, Ensafh 12-11-2010
IJsbrand van den Berg, Boeklog 15-11-2010
Jetske Bilker, LC 26-11-2010
Jaap Krol, FD 29-01-2011