Winter oan see
aggie van der meer
friese pers boekerij, 2010

Yn poëtyske taal beskriuwt Aggie van der Meer de dilemma’s fan in frou, Anne, dy’t troch har man Earde ferlitten is. Mei har hûn hat se har yn in fakânsjehûs oan see weromlutsen. Dêr besiket se de losse triedden fan har libben wer byinoar te krijen. Yn itselde fakânsjepark hâldt ek Job ta, om in hast gelyksoartige reden as Anne. De frou rekket yn ’e tsjoen fan Job, dy’t krekt as sy in ferline mei him meidraacht dat har hieltyd mear begjint te fassinearjen.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 04-12-2010
Jetske Bilker, LC 11-02-2011
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite