It libben in dream
simen oetie
elikser, 2010

In ferhaleroman oer de wûnderlike wederwaardichheden fan Romke, in gewoane jonge fan it plattelân. Romke dangelet om yn de wrâld tichteby en aventoeret omfierrens. As fotograaf leit er it libben fêst. Hy hat idealen en in langstme nei leafde en freonskip. De ferhalen hearre ta de reis- en leafdesliteratuer en binne bûntkleurich as it libben sels.

Mear oer dizze titel
Jaap Krol, FD 19-02-2011