Reboelje yn Kollumerlân
rommert tjeerdsma
kffb, 2010

Eabele Keuning en Jan Binnes hawwe as skoaljonges al grut skeel. Ienris folwoeksen komme de manlju inoar wer tsjin yn de foarfallen dy’t liede ta it Kollumer Oproer fan 1797, mar no as politike tsjinstanners.

Foar de patriot Eabele Keuning krijt it oproer in dramatyske kear. Jan Binnes en syn oranje tagediene maten – ûnder oaren Salomon Levy – ferlieze letterlik de holle op it skavot.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 04-03-2011
Geart Tigchelaar, Ensafh 05-03-2011
Yvonne Dijkstra, FD 12-03-2011