De man fan tolve heech
hedzer t. hooijenga
kffb, 2011

Al in kearmannich binne jonge bern lestich fallen yn ’e Ljouwerter Bosk. De ynwenners fan de wyk Bilgaard wurde ûnrêstich en easkje dieden fan de plysje. Dy ûntdekt dat in man yn syn flat deasketten is. In jonge fint dy’t yn it ferline alris in akkefytsje mei bern hân hat, wurdt der op oansjoen.

Op it earste gesicht lykje dy twa saken neat meiinoar te meitsjen te hawwen. Mar dan wurdt troch dyselde jongkeardel Jehannes Moolenaar deryn behelle, in earsten misdiedsjoernalist, dy’t him net ôfskypje lit. Troch gjinien.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 06-08-2011