skamte
auck peanstra
afûk, 2011

De skrik is grut as Anke har dochter Debby bewusteleas op bêd fynt: se hat harsels tekoart dwaan wollen. Njonken de spanning fan de dagen op de Intensive Care, spilet ek de driuwende fraach wêrom? Yn in weimoffele deiboek fynt se in antwurd op dy fraach en dat ropt by har oantinkens op oan har eigen bernejierren, dy't tekene waarden troch soartgelikense gefoelens.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 14-10-2011 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 11-11-2011
Tryntsje van der Steege, Ensafh 25-11-2011
Hedwig Terpstra, Ensafh 25-04-2012 (fraachpetear)