De kening fan juster
Paul van Dijk
Afûk, 2012

De nije freon fan Renske har mem lûkt mei syn dochterke by harren yn. Dêrom is Renske in soad by har pake. Op in dei stiet der in frjemde fint by harren foar de doar. Ynienen is it mar de fraach oft pake Marius werklik is wa't er seit te wêzen. Hoe sit dat allegear yn it Lân fan Juster? En dan barre der allegear aparte dingen...

Oaren oer dizze titel
Koos Tiemersma, Eigen webside 24-01-2014