Renske wol stoer wêze!
Paul van Dijk
Afûk, 2012

Renske is ferhuze. Dat is net maklik foar har, want hoe moat se no nije freondintsjes fine? Ganna en Seakle meitsje it har wier net maklik. Gelokkich is pake Marius der ek noch. Hy helpt har wêr't er mar kin. Mar Renske is dermei oan, want wat moat se mei al dy aparte adfizen fan har pake? En hoe sit it mei pake syn heimsinnige boek?

Oaren oer dizze titel
Ate Grypstra, De Moanne 18-01-2012
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 23-09-2015