foar elke man in eigen pake
BARTLE LAVERMAN
utjouwerij hispel, 2012

Foar elke man in eigen pake is in bondel fan Bartle Laverman. Hjiryn foeget er in nij aspekt ta oan syn oeuvre: lange ferheljende fersen dy’t rjocht dogge oan de útspraak fan David Hume dat dichters beropsligers binne dy’t altyd besykje om harren belidenissen foar wier troch gean te litten. Yn dizze bondel wurdt dichte oer alderhande ûnderwerpen, lykas oer de eigen lea:

dû hearst it lea:
ik hâld fan dy!
ik ha it bêste mei dy foar
in goeie grap kin ik wol oer
mar kom net oan mei
kankerfiten:
dan giest langút
nei Goutum yn it fjoer!

Oaren oer dizze titel
Eppie Dam, LC 08-02-2013
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite
Abe de Vries, De Moanne 28-06-2013