Koalsop, in stikje bôle en in tipke stjonkende tsiis
kees koopstra
elikser, 2012

Dizze ferhalebondel steane tritich stikken yn oer de perioade 1940-1945, ferteld troch bewenners en âld-bewenners fan Hoarnstersweach. Koopstra sammele se as oantinkens út de mûle fan de fertellers. Ek minsken dy’t yn de oarloch yn Hoarnstersweach ûnderdûkt sieten komme oan it wurd.

Oaren oer dizze titel
De Grijpvogel, 22-02-2012