In moaie dei yn 'e hjerst – Wa rêdt Cesilia Tan (twa novellen)
aggie van der meer
Frysk & Frij / Elikser, 2012

In moaie dei yn ’e hjerst beskriuwt de lêste dei yn it libben fan in frou. Foardat it te let is, fynt buorman, soe se noch opskriuwe moatte wat har yn ’t sin komt oer dat hele nijsgjirrige libben fan har. Om harsels hie it noch wol wat spannender kinnen; mar, seit buorman, it giet ek om al dy wûnderbaarlike dingen dy’t noch alle dagen by dy yn ’e holle omgean. Dy foaral.

Wa rêdt Cesilia Tan: It alderleafst lyts famke Cesilia Tan, dy’t alle manlju om de fingerkes wynt, hat as oanfallich fanke te let troch dat op in stuit de rollen foargoed omkeard binne.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 13-07-2012
Jaap Krol, FD 14-07-2012
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite
Geart Tigchleaar, Ensafh 09-11-2012
Elske Schotanus, De Moanne 17-05-2013