adams apel
Jacobus Q. Smink
utjouwerij hispel, 2013

Adams apel is in bondel fan Jacobus Q. Smink, dy't útjûn waard ta gelegenheid fan it winnen fan de Gysbert Japicxpriis yn 2013. Yn de 26 gedichten stiet de leafde sintraal, yn de boartlike styl dêr't Smink bekend om stiet, lykas yn it eroatysk oandwaande 'Adams apel':

Jifke hat my in apel bean, ja
it is wier en hap mar ta
yn har apelliif en nâlesprút
ik lis har it klokhús bleat

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite