kiloknaller
tineke de jager - van der zee
kffb, 2013

Akkelyn is in frou fan fiifentritich jier, dy’t al har hiele libben mei in ytprobleem omwrakselet. Der is noch ien oplossing, tinkt se. Se reizget ôf nei it bûtenlân. Dêr hat se it earst tige dreech, mar letter liket it mei har de goede kant op te gean. Akkelyn hat der alle betrouwen yn, dat se nei ferrin fan tiid as in oar minske wer thúskomme sil. Dan bart der wat dat har libben in hiele oare kant opstjoert en har striid om te libjen wurdt in striid om te oerlibjen.

Oaren oer dizze titel
Nieuwe Dockumer Courant, 02-10-2013
Sietse de Vries, LC 15-11-2013 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 31-01-2014