durk
riekje jongsma - van dijk
eigen behear, 2013

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek

Durk is it ferslach oer de sykte dy’t de skriuwster har broer trof. Earst wurdt der wat ferteld oer harren jeugd, it opgroeien yn in húshâlden dat it al gau sûnder mem stelle moast fanwege in slim ûngemak. Om 2008 hinne waard by Durk fêststeld dat er Parkinson hie. Letter die bliken dat it om in slimme fariant mei demintens gie. Nei’t er earst troch syn beide susters fersoarge wie, waard er úteinlik opnommen yn it ferpleechhûs, dêr’t er it lêste stikje fan syn libben yn trochbrocht

Oaren oer dizze titel