djipte!
atte jongstra, oersetting Anne Tjerk popkema
tresoar, 2013

It liket as bart der neat yn Wispolia. Dan wurdt yn 1959 in mysterieus gat yn ’e grûn ûntdutsen. Haadpersoan Junius tinkt werom oan hoe’t er as Fryske beuker al in manyske belangstelling foar gatten krige. Hy sjocht se oeral, se krije geandewei it ferhaal mytyske propoarsjes. Yn syn faaks wol meast autobiografyske roman oant no ta skilderet Atte Jongstra yn felle kleuren de skrinende skiednis fan in lyts Frysk doarp op de grins fan himel en hel.
Jongstra skreau Djipte! yn opdracht fan Tresoar as kadoboek foar de Moanne fan it Fryske Boek, septimber 2013. Omdat hy it Frysk as literêre taal net behearsket, sette Anne Popkema de Hollânske tekst oer. It orizjineel Diepte! ferskynt yn oktober.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, fraachpetear mei de auteur, LC 13-09-2013
Doeke Sijens, LC 13-09-2013
Jaap Krol, FD 14-09-2013
Jaap Krol, interview met de schrijver, op De Moanne 25-09-2013
Koos Tiemersma, 27-09-2013
Geart Tigchelaar, reaksje op Ensafh 27-09-2013