koarte ferhalen, diel II
henkie fan de polderdyk
eigen behear, 2013

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek

Henkie fan de Polderdyk is de skriuwersnamme fan Hendrik Liemburg.
Dit boek biedt de lêzer ferhalen oer minsken en dingen sa as de skriuwer dy meimakke hat: op ’e kemping, of samar earne op ’e dyk, of yn ’e húskeamer. Guon geane oer syn bernetiid yn syn berteplak De Damslûs, op ’e skieding fan Langsweagen en Terwispel. It kin bêst sa wêze dat minsken har der yn werkenne.
Yn dit boek steane boppedat ferhalen oer doe’t de skriuwer as monteur yn ’e lânboumeganisaasje wurke. Yn de begjintiid brocht de oergong fan it hynder nei de trekker noch wolris wat teweech.
Yn 2012 ferskynde it earste diel.

Oaren oer dizze titel