in nije heit
thys wadman
afuk, 2014

Ik bin gek op auto’s. Op gewoane auto’s, mar foaral op sportauto’s. Op de Porsche 911 Targa 4S bygelyks. Of op de Maserati Quattroporte. Ik sammelje ek foto’s fan auto’s. Ik knip se út boekjes en dan plak ik se yn myn selsmakke autoplakboek. Ik skriuw der dan ek fan alles by. Technyske saken, lykas hoefolle pk dy auto hat. Of hoe hurd er kin. Dan kin ik it allegear goed ûnthâlde. Fuotbal fyn ik ek moai.
Myn heit net. Dy hâldt net fan sport. Mar dy fynt ek hielendal neat oan auto’s. Hy hat it altyd drok mei syn angel en mei syn stomme fiskersboatsje. En dêr fyn ik wer niks oan. Ik soe eins wol in oare heit ha wolle. Ien dy’t wól fan sportauto’s hâldt. En fan fuotbal. Mar in heit kinst net sels útsykje en ik ha no ien kear dizze. Dat is spitich, mar it is net oars. Of…?

It boek is opnommen yn de list “White Ravens”, dy't de Internationale Jugendbibliothek München alle jierren makket mei in seleksje fan twahûndert boeken fan hege kwaliteit út tsientallen lannen en talen. 
Ek is it fermeld op de IBBY-honourlist 2016. De International Board on Books foar Young people jout ien keer yn de twa jier in oersjoch fan berne- en jeugdboeken fan hege kwaliteit, útjûn yn maar as 75 by de feriening oansletten lannen.


Oaren oer dizze titel
Ans Wallinga, Ensafh 28-03-2015
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 20-01-2015
Sjoerd Bottema, De Moanne 26-01-2015