Hiemsiik
Elmar Kuiper
Bornmeer, 2015

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek

Hiemsiik is in bondel fan Elmar Kuiper. Lykas yn syn eardere bondels komme tema's as in leafde dy't stikken gie of it fertriet om de dea fan syn heit, oan bod. De dichter bliuwt sykjen nei treast, mar somtiden kin er ek fûleindich úthelje nei wat him dwers sit. Dochs rjochtet er him hieltyd wer op, lykas yn it slotgedicht út dizze bondel:

KAPOT

oant de bonke ta ôfbrutsen
rjochtsje ik my wer op en sis
sisa ik ha de holle doopt yn
wijwetter ik ha my kapot lake

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite
Geart Tigchelaar, ensafh 23-11-2015
Eppie Dam, LC 27-11-2015
Friduwyh Riemersma, Fers2 01-11-2015
Sjoerd van Meeteren, De Moanne 01-12-2015