Fan ’t iene yn ’t oare: doarpsferhalen
jan tabak
bornmeer, 2015

De goed tweintich ferhalen yn dizze bondel geane oer foarhinne, oer moaie en bysûndere minsken. De skriuwer tekenet it Fryske doarpslibben fan de jierren fyftich en sechstich yn de foarige iuw mei in protte humor en o sa werkenber. Hy hat in skerp each foar de minsklike kant, foar it lytse, dat soms grut wêze kin.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 13-02-2016