mûske fan martena
JOKE SCHEFFER
martenastate koarnjum, 2016

'It mûske fan Martena rûkt wat... Se stekt har spitse noas yn de loft. Wêr komt dy hearlike rook wei?' Se siket oeral wat it wêze kin en sa komt de lêzer yn de kunde mei in ferskaat oan stinzeplanten. De yllustraasjes binne fan Ronald de Haan.