anna
aggie van der meer
afûk, 2017

Anna is in roman fan Aggie van der Meer út 2017. Haadpersoan is Anna, ien út it laach fan de rike sakefamylje Fan it Hof. Se krijt in relaasje mei har heale neef Onno dy't lykwols op in bepaald stuit samar ferdwynt. Anna hat it fermoeden dat de famylje hjir mear fan wit, in famylje dy't se omskriuwt as 'in rôfdier'. It ferhaal is opset mei koarte monologen, fragminten fan brieven en observaasjes troch tredden, sadat der stadichoan in byld ûntstiet fan wat wat der werklik bard is.

Oaren oer dit boek
Doeke Sijens, LC 02-03-2018
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Jaap Krol, FD 10-03-2018