it kadootsje
mirjam van houten
AFÛK, 2017

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek

Famke wil mama graag een cadeautje geven. Maar waar maakt ze mama nu echt blij mee? It twatalige boekje is útjûn yn opdracht fan provinsje Fryslân. It makket diel út fan it 'Taalkado', in pakket mei ynformaasje oer meartaligens en taalûntwikkeling. Alden krije it by de oanjefte fan har bern yn de dielnimmende Fryske gemeenten. De yllustraasjes binne ek fan Mirjam van Houten.

Oaren oer dizze titel