de toverangel fan ate
Jurjen van der meer
Audiofrysk, 2017

Ate sjocht frjemd op. In toverangel út in toverbeam? Dêr hat hy noch noait fan heard. Angels lizze yn ’e winkel. Se groeie dochs net oan in beam?
As der in fiskwedstriid holden wurdt, wol Ate ek meidwaan. Mar hy hat gjin angel. Dêr wit pake Jan wol wat op. Hy makket foar Ate in toverangel. In toverangel mei trije bledsjes. En dy bledsjes binne hiel spesjaal…Mei yllustraasjes fan Maaike van den Akker. Boek yn de Sweltsjerige.

Oaren oer dizze titel
Ernst Bruinsma, Op & Ut, 24 juny 2017
Tjitske van Dijk, TanteTjits, 26 juny 2017