beppe hat in aaipet
mindert wijnstra
Audiofrysk, 2017

‘Beppe hat in aaipet,’ seit Tom ûnder iten. ‘Ja, dat wit ik,’ knikt mem. ‘Docht se der noch wat mei?’ ‘Se hat him op ’e holle,’ seit Tom. Tom is graach by beppe. Sy begrypt him better as heit en mem. Dan wurdt beppe siik. Mar al hoe siik se ek is, tegearre ha se noch wille en fine se treast by elkoar. Mei yllustraasjes fan Babs Wijnstra.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, TanteTjits 26-06-2017