Ynbyld
Elske Kampen
AFÛK, 2017

Ynbyld is in bondel fan Elske Kampen, dy't yn trije skiften opboud is oan'e hân fan kleurige kollaazjes. Yn har poëzy ûndersiket Kampen dy bylden en besiket sa fet te krijen op de wrâld yn én om har hinne. Dy wrâld bringt de ik-figuer yn dizze bondel net allinnich leafde, mar smyt ek lilkens, fertriet en driging op. Hoe dêrmei om te gean en de útwei fan de treast te finen learde wurdt oanrekke yn Ynbyld.

Oaren oer dizze titel
Abe de Vries, FD 17-06-2017
Eppie Dam, LC 21-04-2017
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite 2017