In spantou om 'e tiid
Marije Roorda
Gerben Rypma Stifting, 2017

In spantou om 'e tiid is de debútbondel fan Marije Roorda. De bondel befettet 31 gedichten, ferdield oer trije skiften: Troch see omseame, Stilsteand wetter en Opkommend tij. Yn har poëzy ûndersiket Roorda wichtige fasetten fan it bestean, lykas leafde en dea. Beskriuwingen fan it lânskip en it ferrinnen fan de tiid komme hieltyd werom. 

Dizze bondel waard in grut sukses en belibbe meardere werprintingen.

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite
Abe de Vries FD 26-08-2017
Sietse de Vries, LC 07-07-2017 (fraachpetear)