tsjeardsje tsjantel
auck peanstra
Doarp & sport, 2017

Postúm ferskynde bondel mei ferhalen 'Sterke stikken fan it Tsjantelgat', fermaaklike stikken oer deistieg saken en wierbarde gebeurtenissen út de omkriten fan Bitgum, Bitgummole en Ingelum. Tseardsje Tsjantel is in alter ego fan Auck Peanstra. Tseardsje is eigenwiis, eigensinnich, nijsgjirrich en altyd yn foar in praatsje. 

Oaren oer dizze titel