obe postma, in libben dat bloeide nei syn aard
Tineke steenmeijer-wielenga en Geart Fan der Mear
Elikser, 2017

Obe Postma, In libben dat bloeide nei syn aard is in twillingboek oer it libben en wurk fan de bekende Fryske dichter en wittenskipsman Obe Postma (1868-1963).
It earste diel, ‘Al wat ik skriuw, dat is wier bard’ is skreaun troch Tineke Steenmeijer-Wielenga en behannelet Postma syn libben, syn komôf en famylje. Brieven en argyfstikken binne hjir wichtige boarnen foar in protte nijsgjirrige feiten oer Postma en syn warberens op it gebiet fan poëzij en wittenskip.
It diel ‘Fier haw ik myn dreamen weide / En de himmel iepen sjoen’ is skreaun troch Geart fan der Mear en bestiet út seis yngeande ‘lêsferslaggen’ fan de poëzij fan Postma, mei dêrnêst inkelde artikels fan him oer Postma syn oersettingen (fan Emily Dickinson, Rainer Maria Rilke en Edna St. Vincent Millay). Fierder is ek opnommen syn gearfetting fan de filosofy fan Postma.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, fraachpetear, LC 24-03-2017
Doeke Sijens, LC 28-04-2017