Famke famke
ale s. van zandbergen
het nieuwe kanaal, 2017

Famke famke is de twadde roman fan Ale S. van Zandbergen. Haadpersoan is Haije Alkema, in learaar Nederlânsk. De wjerfarrens fan Haije wurde yn twa tiidslagen folge. Yn de even haadstikken giet it benammen om syn puberjierren, syn seksuele preökkupaasje en de fouten dy’t er makke, yn de haadstikken mei de ûneven nûmers is Haije âlder en sjocht er mei ôfgrizen werom op de persoan dy’t er wie en miskien noch wol is.

De roman wie nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2019.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 22-09-2017 (fraachpetear)
Jaap Krol, FD 11-11-2017
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite
Doeke Sijens, LC 22-12-2017 (besprek)