Blinder, hasto de kaktus skeard?
GERRIT DAMSMA
elikser, 2008

In bondel mei sketsen en tafrieltsjes út it deistich libben, foar de lêzer altyd werkenber. Ferhaaltsjes mei in knypeach, waarnommen mei in mylde blik op de wrâld en it minskdom. Optekene ûnder it motto:
‘Minsken, ûnderweis fan juster nei moarn:
Hjoed skynt de sinne en de sjippebûlen dûnsje foarby.
De fûnkjes spatte derôf. Sjoch even…!’

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 28-03-2009