Alde leafde
henk de haan
friese pers boekerij, 2008

Yn de Hoarnstersweagemer Mieden leit yn de Twadde Wrâldoarloch de pleats fan de famylje Kooiker. By de ûnderdûkers dy’t dêr in skûlplak hawwe, is ek Floorke, in kreas, joads famke fan De Gordyk. Sy is letterlik de fleur yn 'e hûs: flink, aardich en humoristysk. Nei de oarloch wurdt Floorke gewaar dat se net werom kin nei har âlde hûs. Op de pleats fan de Kooikers fynt in drama plak dat de hiele húshâlding útinoar skuort.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 28-06-2008
Jaap Krol, FD 18-10-2008