Salsafamke
hanneke de jong
friese pers boekerij, 2008

Freya is 14 en foar it earst mei har âlden en broerke op it tropyske eilân Curaçao. Har âldere broer rint dêr staazje. Se komt yn ’e kunde mei Guido, syn maat. As se mei him de Salsa dûnset, wit se al gau: him wol ik ha, it kin neat skele wat ik dêrfoar dwaan moat. Ienkear werom yn Nederlân fernimt se dat de fakânsje net sûnder gefolgen bleaun is. Wat no?

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, fraachpetear LC 04-04-2008
Simke Kloostermanpriis, LC 01-04-2010
Ferslach priisútrikking, LC 10-05-2010,
Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 10-05-2010
De Feanster 11-05-2010
Brosjuere Ten books from Friesland 2016